Nejčastější dotazy k zakládání firem / společností

Založení nové s.r.o.

od 9.900 Kč

Více Informací

Založení nové a.s.

od 34.500 Kč

Více Informací

Jaké jsou typy společností

Mezi nejznámější a zároveň nejčastější typy společností patří:

Společnost s ručením omezeným – společnost zakládá jeden až padesát společníků, minimální vklad je 200.000 Kč, nejvyšším orgánem je valná hromada, společnost ručí za závazky celým svým majetkem, společníci ručí do výše nesplacených vkladů.

Akciová společnost – minimální vklad je 2.000.000 Kč, akciová společnost s veřejnou nabídkou akcií 20.000.000 Kč, nejvyšším orgánem je valná hromada, statutárním orgánem představenstvo (správní rada). Za svoje závazky odpovídá akciová společnost celým svým majetkem. Podílníci ručí za případné neúspěchy akciové společnosti pouze do výše svého podílu.
Dále potom např. Evropská společnost (SE), komanditní společnost (k.s.), veřejná obchodní společnost (v.o.s.)…

Jaké jsou výhody s.r.o. oproti OSVČ

Hlavní výhodou s.r.o. je naprosté oddělení soukromého majetku – za případné závazky s.r.o. ručíte pouze do výše nesplaceného vkladu, dále odpadá placení vysokého sociálního a zdravotního pojištění a nemalou výhodou je i vyšší image před obchodními partnery. Více naleznete zde– odkaz na přechod OSVČ na s.r.o.

Jaké jsou nutné kroky k založení s.r.o.

Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně náročný proces, na jehož začátku byste si měli prostudovat řadu právních předpisů (zejména živnostenský zákon a obchodní zákoník). Poté vás nemine kompletace dokumentace (výpis z rejstříků trestů všech budoucích jednatelů, notářsky ověřené podpisové vzory jednatelů, podklady z finančního úřadu…), svolání valné hromady a sepsání společenské smlouvy s notářským ověřením, založení účtu společnosti a splacení základního kapitálu, ohlášení živnosti na Živnostenském úřadě – s tím spojená žádost o vydání koncese, podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (k tomu potřebná notářky ověřená společenská smlouva, potvrzení o složení základního kapitálu, nájemní smlouva k sídlu firmy, výpisy z rejstříku trestů, podpisové vzory…), a konečným krokem je registrace na finančním úřadě. Uveďme, že toto je jen velmi zjednodušený postup při zakládání s.r.o.

Jaké jsou nutné kroky k založení a.s.

Při zakládání akciové společnosti je třeba splnit celou řadu povinností vyplývajících ze zákonů a jejich dodatků (živnostenský zákon, obchodní zákoník a další). To s sebou přináší nutnost studování celé řady dokumentů a zřizování příslušných povinností a dokumentů. Mezi zmíněné povinnosti patří: sepsání zakladatelské listiny a smlouvy (včetně všech náležitostí), určení správce vkladu, návrh stanov firmy (vymezení působnosti představenstva, dozorčí rady a dalších orgánů, vytvoření rezervního fondu atd.), zajištění podnikatelského oprávnění, nabídka a splacení akcií společnosti (před založením společnosti musí být splaceno nejméně 30% všech akcií), založení účtu firmy a splacení základního kapitálu (základní kapitál společnosti jsou 2 000 000 Kč nebo 20 000 000 Kč v závislosti na typu akcií), svolání valné hromady, kde se rozhodne o založení firmy a zvolí všechny orgány společnosti (notářsky ověřený zápis je nutný k zápisu do obchodního rejstříku), představenstvo musí podat návrh na zápis do OR, splacení zbytku zmíněného vkladu (do 1 roku od založení společnosti). Tento postup je velmi zjednodušený a jednotlivé kroky jsou značně časově náročné.

Rozdíl mezi "vlastnoručně" založenou a ready made společností

Obě zmíněné možnosti mají své výhody. Výhodou ready made společnosti je její zrychlená dostupnost a použitelnost, což je mnohdy klíčový faktor. Navíc k pořízení ready made společnosti potřebujete pouze platný průkaz totožnosti. Další nezanedbatelnou výhodou je to, že ready made firma existuje již nějakou dobu, to ji zvýhodňuje při jednání s některými protějšky, protože je firma považována za zkušenější. Výhodou založené společnosti je možnost přímo ovlivňovat průběh zakládání společnosti, to je ovšem vykoupeno nutností skládat základní kapitál a také nutností počkat na zápis společnosti do obchodního rejstříku, před započetím podnikání.

V kolika společnostech mohu být společníkem

Podle platných předpisů České Republiky může být každá osoba jediným společníkem maximálně ve třech společnostech s ručením omezeným. Jediným společníkem se rozumí, že má osoba 100% podíl ve společnosti. Pokud je ve firmě společníků více, toto omezení odpadá a tak je možné být společníkem (s nižším než 100% podílem) v neomezeném počtu společností.

Pokud potřebujete také zřídit sídlo firmy v Praze či virtuální kancelář rádi Vám pomůžeme, z naší nabídky si určitě vyberete.

Dále můžete pokračovat

 

Kontaktujte nás:

+420 774 204 605

+420 241 401 260

info@centraloffice.cz

Kontaktní formulář: