Jak založit firmu s.r.o.

Jak založit firmu s.r.o. ? Tuto otázku si klade mnoho lidí. Poradíme Vám, můžete se řídit následujícím návodem. Nejprve je vhodné si ujasnit v jakém oboru budete podnikat a následně musíte splnit určité přípravné činnosti.

Studium právních předpisů - jak založit firmu s.r.o.

Je vhodné si dopředu nastudovat například zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon, občanský soudní řád, vyhlášku o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, některé daňové zákony a jiné.

Sepsání společenské smlouvy u notáře - jak založit firmu s.r.o.

Je nutné sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy u notáře, ve které bude uveden název a sídlo firmy , údaje společníků, předmět podnikání, výše základního kapitálu a vklad společníků, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a i to, jakým způsobem jednají jménem společnosti. Nesmí dále zapomenout na jména a bydliště členů první dozorčí rady (u a.s.), určení správce vkladu a další údaje požadované zákonem obchodních korporací.

Složení základního kapitálu - jak založit firmu s.r.o.

V další fázi postupu založení s.r.o. jdete do banky založit účet, na který bude složen základní kapitál. Úkon je náročnější pro podnikatele jež chce do společnosti vložit i něco jiného než peníze. Pak musíte zařídit u soudu podání návrhu na jmenování soudního znalce, který ocení nepeněžitý vklad a soud toto ocenění uzná.

Obstarání dokumentů - jak založit firmu s.r.o.

Důležitou součástí založení firmy je obstarání potřebných dokumentů jako získání souhlasu o užívacím právu od pronajímatele prostor, ve kterých bude sídlo společnosti. Souhlas vydává vlastník nemovitosti. Dále je potřeba od jednatele výpis z rejstříku trestů.

Ohlášení živnosti - jak založit firmu s.r.o.

Po té Vás čeká návštěva živnostenského úřadu, který Vám zajistí výpis z živnostenského rejstříku.

Příprava dokumentů a podání návrhu na zápis do OR

Stěžejní částí je návrh na zápis do obchodního rejstříku. Součástí musí být řada dokumentů, které se k návrhu přikládají. Mezi ně patří např. čestné prohlášení jednatele, podpisový vzor jednatele, souhlas se zápisem do OR jednatele a společníků, prohlášení správce vkladu.

Ready made společnost

V dnešní době naštěstí existuje jednodušší varianta jak založit firmu, než zdlouhavé a náročné zakládání od počátku a tím řešením jsou tzv. ready made společnosti. Ty představují pro podnikatele možnost podnikat téměř ihned a tím se vyhnou časově a finančně náročnému zakládání firmy. Ready made společnosti šetří čas i peníze začínajícího podnikatele.

Pokud potřebujete také zřídit sídlo firmy v Praze či virtuální kancelář rádi Vám pomůžeme, z naší nabídky si určitě vyberete.


 


 

 

 

Kontaktujte nás:

+420 774 204 605

+420 241 401 260

info@centraloffice.cz

Kontaktní formulář: