Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Fruit of the Max a. s.
 IČ: 261 84 273, se sídlem: Moulíkova 2238/1, 150 00 Praha 5, Smíchov
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 6616
(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne 23. 7. 2019 od 11:00 hodin

v notářské kanceláři Mgr. Václav Voda a Mgr. Eva Králová, na adrese Revoluční 1080/2,
 110 00 Praha 1, 2. patro

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího řádu.
3. Volba orgánů Valné hromady.
4. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a
    družstvech, jako celku, a to v souladu s ust. § 777 odst. 5 tohoto zákona.
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti a přechod na monistický sytém řízení společnosti.
6. Volba statutárního ředitele.
7. Změna názvu společnosti a sídla společnosti
8. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku, popř. krytí ztrát.
9. Závěr.

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 10.30 do 11.00 hodin v místě konání valné hromady.

Seznam akcionářů bude předložen v kanceláři konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je standardně využívaný nástroj na dosavadních valných hromadách. Návrh jednacího řádu je přílohou této pozvánky.

K bodu 3:

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Martina Blažka, zapisovatelkou Mgr. Moniku Sváškovou, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ondřeje Sommera.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 4:

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, jako celku, a to v souladu s ust. § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Zdůvodnění: Toto rozhodnutí je činěno v zájmu zjednodušení struktury společnosti, když se společnost se podřídí zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech.

K bodu 5:

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti s účinností ke dni provedení zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku do obchodního rejstříku, změnou systému řízení společnosti a to na monistický a to tak, že se vypouští celé úplné znění stanov a nahrazuje se novým textem.

Zdůvodnění: Toto rozhodnutí je činěno v zájmu zjednodušení struktury společnosti, když společnost se podřídí zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, a nově přistoupí k monistickému systému řízení společnosti, kdy bude mít jen jednoho statutárního ředitele. Návrh úplného znění stanov společnosti je přiložen k této pozvánce

K bodu 6:

Návrh usnesení: Statutárním ředitelem se volí pan Martin Blažek. Dnem vzniku funkce je den přijetí tohoto rozhodnutí.

Zdůvodnění: V návaznosti na změnu stanov společnosti a v zájmu zjednodušení struktury společnosti se volí statutární ředitel.

K bodu 7:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu názvu společnosti a sídla společnosti. Navrhovaný název je: INVESTIMEX group a.s., se sídlem Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5

Zdůvodnění: V návaznosti na změnu majitele nemovitosti bylo rozhodnutí o změně sídla společnosti nezbytné. Název společnosti je při této změně taktéž změněn.

K bodu 8:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016-2018 s tím, že ztráta bude vypořádána v rámci rezervního fondu.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti

Do řádné účetní závěrky a všech dalších příloh této pozvánky mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v období od 27.5.2019 do 22.7.2019 vždy v době od 9.00 hod. do 12.30 hod.

V Praze 22.5.2019

Bc. Andrea Vidnerová

Předseda představenstva

 

Kontaktujte nás:

+420 774 204 605

+420 241 401 260

info@centraloffice.cz

Kontaktní formulář: